Farma KALIŠTĚ

Z Kaliště

Chov skotu se na počátku potýkal s nedostatkem finančních prostředků. První kusy stáda představovaly zkolektivizované záhumenkové krávy a nakoupené červeno-strakaté jalovice z JZD Holice zapuštěné masným plemenem Blonde d´ aquitaine. Další tvorba stáda byla poté ovlivněna zásadním rozhodnutím pro chov francouzského masného plemene Limousine. Nákup prvních deseti dvouletých jalovic tohoto plemene se uskutečnil již v roce 1991 SSP Praha v Maďarsku ve šlechtitelském chovu Allami Gasdasag Hajduszoboszlo. Následná reprodukce byla zajišťována nákupem inseminačních dávek špičkových plemeníků z Francie, dovezených fy ABS Praha. V roce 1995 bylo původní stádo rozšířeno nákupem sedmi kusů jalovic původem ze Slušovic.

Se získáním finančních prostředků byl pro využití v přirozené plemenitbě v roce 1996 ve Francii zakoupen plemenný býk Magnum (ZLI 234). Na podzim 2004 byl v Německu zakoupen, geneticky bezrohý, mladý býk ZLI 405 po otci ZLI 324, který byl v únoru 2005 uznán do plemenitby a od té doby se cíl v chovu skotu ubírá ke genetické bezrohosti zvířat. Velký podíl na rozvoji čistokrevného stáda má využití inseminace a embryotransferu od firmy BOVET a.s. Sloupnice.

Využití embryotransferu ve stádě se provádělo v letech 1991 až 1998, za tuto dobu bylo provedeno 22 superovulací, získáno 163 embryí, z toho použitelných 79. Bylo provedeno 77 přenosů a celkový počet březích plemenic byl 41 kusů. Embryotransfer se podílel ze 14 % na zajištění reprodukce ze všech narozených telat. Na vybrané matky byly používány inseminační dávky francouzských býků (např. ZLI 166, ZLI 202, ZLI 269), kteří patřili ke špičce jak ve Francii, tak i ve světě.

Veterinární problematiku lze v chovu rozdělit do tří základních skupin:
1. státní zakázka
2. preventivní akce
3. léčebná činnost

ad. 1) Všechna nakoupená zvířata prošla karanténou a byly u nich provedeny zdravotní zkoušky dle požadavků OveS Ústí nad Orlicí s negativním výsledkem. Veškeré preventivní zdravotní zkoušky jsou každoročně prováděny s negativním výsledkem. Zvláštnímu režimu podléhají pouze přesuny plemenných býčků do odchovny, které se řídí požadavky odchovny plemenných býčků (OPB).

ad. 2) Jedná se především o aplikaci vitamínů prováděnou u telat po narození a ve výjimečných případech u velmi rychle rostoucích zvířat. Aplikace antiparazitálních přípravků: 2x ročně před počátkem a při skončení pastevního období. Zvířata mají celoročně k dispozici minerální doplňky ve formě lizů.

ad. 3) Tato činnost je ve stádě zabezpečována na žádost chovatele v průběhu celého roku. Zahrnuje několik oblastí:

  1. reprodukce stáda – tato činnost má jistý sklon k sezónnosti

  2. péče o matku v období březosti a kolem porodu

  3. zdravotní stav narozených telat

  4. odchov mladého skotu

V současné době se základní stádo skládá ze dvou plemenných býků a sedmdesáti kusů krav. U stáda se vede evidence dle rodin. V čele rodiny stojí zakládající členka a každá z rodin se vyznačuje určitou specifičností. Dnes je stádo rozděleno na třináct rodin. Nejpočetnější je například rodina D, H nebo M.

Na vybrané matky býků jsou i nadále používány inseminační dávky francouzských býků patřících k absolutní špičce jak ve Francii, tak ve světě. Např. ZLI 229, ZLI 268, ZLI 269, ZLI 280, ZLI 294, ZLI 324, ZLI 370, …. V posledních letech, i v současné době, jsou používány inseminační dávky geneticky bezrohých býků. Např. ZLI 369, ZLI 553, ZLI 554, ZLI 650 a jiní. Z inseminačních dávek této kvality se na farmě ročně narodí 40% telat ze všech narozených. Zbývajících 60% je po býcích využívaných v přirozené plemenitbě, kteří podle plemenných hodnot jistě patří ke špičce v České republice.

V součastné době je používán v přirozené plemenitbě býk ZLI 539 Cacao zakoupený v roce 2007 ve Francii a ZLI 736 Isimo V, zakoupený v Německu v roce 2009. Na podzim roku 2010 byl dovezen z Francie mladý bezrohý býk Enzo P, ZLI 824.

Celý chov je organizován k sezónnímu telení. Telení začíná v prosinci a poslední telata se rodí v dubnu, květnu. Telení probíhá samovolně pod dohledem chovatele. Z celkového počtu porodů je průběh porodu bez pomoci v podniku na úrovni 92,45 %, porody s pomocí chovatele 5,03 %, veterinář při porodu 1,83 % a těžký porod se vyskytuje z 0,69 %. Porod pomocí císařského řezu nebyl v podniku zaznamenán. Po odstavu telat (konec září – začátek října) zůstávají krávy a březí jalovice ustájeny venku a postupně před termínem telení jsou po skupinách přemísťovány do stájí (s přístupem do výběhu během dne) k porodu. Ve vegetačním období jsou zvířata chována na pastvinách bez příkrmu. Pastviny jsou stabilně oploceny a 2 až 3krát za vegetační období ošetřeny přesekáním nedopasků. V období od odstavu do porodu jsou zkrmovány omlatky z trav na semeno a senáž. Zkrmování omlatků z trav na semeno napomohlo ke snížení porodní hmotnost telat, která je v průměru 43,73 kg, a tím došlo ke zvýšení počtu průběhu porodu bez pomoci na 92,45 % ze všech porodů. Nižší porodní hmotnost telat je především vítána u prvotelek, kdy procento obtížných porodů je ve většině podniků vyšší než u krav na druhém a dalším teleti. Kravám po porodu a jalovicím je zkrmována kukuřičná siláž a senáž. Telatům se do prostoru školky předkládá kvalitní seno a jádro. Jalovice se před zapuštěním přemístí ze stáje do venkovního výběhu, kde je možno lépe pozorovat změny v chování jednotlivých jalovic v říji a zajistit tak včasnou inseminaci. Věk při prvním otelení je v průměru dva roky a jedenáct měsíců, průměrné mezidobí v chovu činí 387 dní.

Pro manipulaci se stádem je vybudováno víceúčelové fixační zařízení, které slouží k provádění veterinárních zákroků, inseminace, zdravotní kontroly, případně vážení sloužící k získávání dat pro kontrolu užitkovosti (hmotnost ve 120, 210 a 365 dnech, hmotnost krav po prvním a třetím otelení), prováděné pověřeným pracovníkem Českého svazu chovatelů masného skotu (ČSCHMS). Na fixační box je napojena naháněcí ulička, sloužící k usnadnění manipulace se zvířaty.

Celé stádo je odrohováno z důvodu prevence vzájemného zraňování zvířat a možného zraňování personálu při manipulaci se zvířaty ve volném ustájení. Odrohování zvířat v podniku a v současné době použití geneticky bezrohých býků, v inseminaci, vede ke zmenšení agresivity jedinců.

Vybraní býčci jsou po odstavu, pokud splňují požadavky standardu plemene, přesunováni k odchovu na OPB Cunkov. V červenci roku 2008 se na Farmě Kaliště konal první základní výběr plemenných býčků, odchov u chovatele, ve II. turnusu. K základnímu výběru bylo předvedeno a vybráno do plemenitby osm býků. Od následujícího roku se na Farmě Kaliště konají základní výběry plemenných býčků, odchov u chovatele, v I., II. a od roku 2011 i ve III. turnusu. Ke konci roku 2010 již 143 plemeníků pocházejících z chovu Farmy Kaliště, působí v přirozené plemenitbě ve stádech krav bez tržní produkce mléka, jak českých tak i slovenských. Z podniku pocházejí i býci, kteří po skončení testu na OPB byli koupeni inseminačními stanicemi, kde působí.

Převážná část jaloviček je zařazována do obratu stáda. Jedná se především o jalovičky s dobrým původem, po vynikajících rodičích, nebo jalovičky shodné s cílem probíhajícího šlechtění skotu v podniku. Prodané jalovice založily nová stáda v České republice a na Slovensku. V majetku slovenských chovatelů již získala ocenění na zemědělské výstavě v Nitře.

Zvířata se pravidelně zúčastňují výstav konaných v celé České republice, kde velmi úspěšně reprezentují dobrý chov farmy. Mezi nejvýznamnější ocenění patří titul šampión plemene, který získalo pět kusů, 19x získaný titul Národní vítěz a 3x udělený titul Nejlepší chovatelská skupina při účasti na Národních výstavách masného skotu.

Cílem ve šlechtění skotu jsou plemenice základního stáda produkující zdravá a životaschopná telata, při co nejmenším procentu obtížných porodů, vyznačující se pravidelným zabřezáváním. Selekci jedince provést k přihlédnutí k jeho plemenné hodnotě, zdravotnímu stavu a temperamentu. I nadále bude používána inseminace kvalitními prověřenými býky spolu s přirozenou plemenitbou, a to s ohledem na genetickou bezrohost potomstva. Vše s ohledem na požadavky trhu, či vývoji chovu Limousine v ČR nebo ve světě.

Chov je od roku 1992 zapojen do kontroly užitkovosti masných plemen, která je zajišťována profesionálními pracovníky ČSCHMS Praha.

17.června 1999 byl tento chov uznán prvním Zemským chovem plemene Limousine.

Farma KALIŠTĚ

AKTUALITY

|

O NÁS

|

LIMOUSINE

|

VÝSTAVY

|

PRODEJ ZVÍŘAT

|

FOTOGALERIE

|

ODKAZY

|

KDE NÁS NAJDETE

© 2011 - 2015 Farma KALIŠTĚ s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Webovou prezentaci vytvořil Michal Broulík